گالری ما

اطلاعات تماس

چشم انداز

با استعانت به الطاف خداوند متعال و با تکیه بر سرمایه انسانی و دید جهانی و با ابعاد فکری و فلسفی ذیل:

  •  

“صداقت و دوستی”

“اعتـــقاد و اعتـــماد”

“تعهد و مسئولیت پذیری”

“نظم و آداب “

“جدیت و پشتکار”

“دانایی وآگاهی محور” 

“سیستم گرا و برنامه ریز” 

“راندمان خواه و شایسته سالار”

“مشتری مدار و کیفیت جو”

“مشارک جو تیم گرا”

و متعهد به بهبود و تعالی عملی ابعاد فوق الذکر میخواهیم:

به قله های رفیع اهدافمان که همانا تولیدگر آبادگر در جهت توسعه و شکوفایی اقتصادی،اجتماعی،سربلندی،بالندگی ایران عزیز و مشارکت در اقتصاد جهانی است برسیم تا بتوانیم آمال و آرزوی واقعی مان را که همانا استیفای رسالت انسان صالح با تاثیرات کاملا مثبت و عظیم اجتماعی در جهان بوده در انسانهای کامل و فرهیخته متبلور می باشد را استحصال کنیم.به همین منظور با در پیش گرفتن اصول “صداقت،اعتقاد،اعتماد،نظم،جدیت و پشتکار”با گامهای استوار به بزرگداشت ابعاد غیر مادی و پرورش در جهت آموزه های معنوی و استیفای موقعیت واقعی انسان های وارث در کره خاکی، توکل نموده و فقط به رضایت حق تعالی دل بسته در این عرصه پا میگذاریم.